Morningstar ottaa käyttöön rahastojen Medalist Ratingin

Morningstar Analyst Rating ja Morningstar Quantitative Rating yhdistyvät Medalist Ratingiksi. Tässä kattava tietopaketti tästä uudesta, eteenpäinkatsovasta rahastoluokituksesta.

Facebook Twitter LinkedIn

medalist rating

 

Morningstar Analyst Rating ja Morningstar Quantitative Rating ovat yhdistyneet 2. toukokuuta yhdeksi kattavaksi, eteenpäinkatsovaksi arvosanaksi, Morningstar Medalist Ratingiksi.

Arvosana voidaan antaa kolmella eri tavalla:

  • Suoraan analyytikoiden toimesta – Morningstarin rahastoanalyytikot antavat ratingin, joka perustuu laadulliseen Tiimi-, Prosessi- ja Taustayhtiö-pilareiden arviointiin. Kukin pilari pisteytetään asteikolla korkea - keskimääräistä korkeampi - keskimääräinen, keskimääräistä alhaisempi - alhainen.
  • Suoraan algoritmin avulla – luokitus annetaan itseoppivan algoritmin perusteella. Malli jäljittelee mahdollisimman hyvin analyytikoiden päätöksentekoa.
  • Hybridinä – yhdistämällä analyytikoiden ja algoritmin antamia arvioita sen mukaan mitä arvioita on saatavilla. Mikäli analyytikko on arvioinut pilarin, sitä käytetään, mutta vaihtoehtona on algoritmin pisteytys.

- Morningstarin rahastoanalyytikoiden tekemän laadullisen rahastoanalyysin ja algoritmisesti annettujen luokitusten perustana olevat menetelmät eivät muutu. Myös luokitusasteikko (Gold, Silver, Bronze, Neutral ja Negative) sekä pilarien pisteytys pysyvät samoina.

- Algoritmisissa rahastoluokituksissa aiemmin käytetty "Q"-merkintä poistuu arvosanoista, mutta se näytetään jatkossa pilarien pisteytyksissä.

- Uudet datapisteet kertovat, missä määrin rahaston luokitus perustuu analyytikon luokitukseen tai algoritmiin.

Kaikki sijoittajat, joilla on pääsy Morningstarin ekosysteemiin, hyötyvät välittömästi tästä uudesta luokituksesta. Morningstarin Medalist Rating tekee laajojen sijoitusuniversumien tutkimus-, valinta- ja seurantaprosesseista huomattavasti yksinkertaisempia.

Morningstarin rahastoluokitusten historiaa

Vuodesta 1986 lähtien Morningstar on tehnyt riippumatonta, fundamenttien arviointiin perustuvaa tulevaisuuteen suuntautuvaa laadullista rahastoanalyysiä. Sen tuloksena analyytikot ovat arvioineet maailmanlaajuisesti aktiivisten ja passiivisten rahastojen synnyttämää lisäarvoa, tavoitteenaan on auttaa sijoittajia tekemään parempia sijoituspäätöksiä. Vuonna 2011 yhdenmukaistimme laadulliset luokituksemme maailmanlaajuisesti ja otimme käyttöön Morningstar Analyst Ratingin.

Vuonna 2017 Morningstar otti käyttöön Morningstar Quantitative Ratingin. Tämä tulevaisuuteen suuntautuva arvio perustuu itseoppivaan algoritmiin, joka käyttää lukuisia datapisteitä jäljitelläkseen mahdollisimman tarkasti analyytikoiden arvioita niiden rahastojen osalta, joita rahastoanalyytikot eivät ole arvioineet.

Toukokuun 2. päivänä 2023 Morningstar otti käyttöön Morningstar Medalist Ratingin, jossa laadullinen analyysi ja algoritminen lähestymistapa yhdistetään yhdeksi luokitusjärjestelmäksi. Morningstar Medalist Ratingissa luokitukset voidaan antaa kolmella tavalla: suoraan analyytikoiden toimesta, suoraan algoritmin avulla tai hybridinä. Laadullisten ja kvantitatiivisten rahastoluokitusten taustalla olevat menetelmät eivät muutu.

Mistä muutos johtuu?

Tärkein syy Morningstar Medalist Ratingin käyttöönotolle on yksinkertaistaa luokitusjärjestelmiämme ja lisätä analyytikoidemme analyysien skaalautuvuutta suhteessa kasvavaan sijoitustuotteiden tarjontaan. Morningstar Medalist Rating yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa luokitusten esittämistapaa entisestään säilyttäen Morningstarin rahastoanalyytikoiden näkemyksen ja hyödyntäen Morningstarin Quantitative Ratingin mittakaavaetuja.

Morningstarin Analyst Ratingin ja Morningstarin Quantitative Ratingin välillä on jo nyt vahva keskinäinen riippuvuus. Yli 72 prosenttia Morningstar Quantitative Ratingin perusteella annetuista rahastoluokituksista perustuu vähintään yhteen rahastoanalyytikon antamaan pilaripisteytykseen. Pohjimmiltaan Morningstar Quantitative Rating yhdistää jo nyt laadullisen ja kvantitatiivisen arvion.

Erilaiset lähestymistavat

Suoraan analyytikoiden toimesta
Morningstarin rahastoanalyysitiimi on luonut yli kahden vuosikymmenen rahastoanalyysin kokemuksen perusteella vankan, perusteellisen ja kattavan metodologian rahastojen laadulliseen arviointiin. Siinä keskitytään rahastoanalyytikoiden arvioihin salkunhoitajien (Tiimi), sijoitusprosessin (Prosessi) ja rahastotalon (Taustayhtiö) laadusta. Tutkimuksemme osoittaa, että näillä pilareilla on suurin ennustusvoima rahaston menestyspotentiaaliin.

Kun rahaston kulut vähennetään arvioidusta bruttoalfasta rahastoluokkatasolla, jäljelle jää arvio odotetusta nettoalfasta. Näin ollen sekä rahastoanalyytikoiden mielipiteet että kulutaso määrittävät lopullisen luokituksen. Tämä analyytikkojen tekemä reittaus oli aiemmin nimeltään Morningstar Analyst Rating. Nyt se yhdistetään Morningstar Medalist Ratingiin. Kun analyytikko arvioi rahaston suoraan, hän pisteyttää kaikki kolme pilaria laadullisen arvion perusteella. Laadullisen rahastoanalyysimme menetelmät eivät muutu.

Suoraan algoritmin avulla
Vuonna 2017 Morningstar otti käyttöön koneoppimismallin laajentaakseen kattavuuden rahastoihin, joita analyytikot eivät arvioi laadullisesti. Näiden rahastojen osalta malli jäljittelee mahdollisimman tarkasti analyytikon päätöksentekoa, ja se pisteyttää rahastojen pilarit Tiimi, Prosessi ja Taustayhtiö kvantitatiivisen lähestymistavan perusteella. Koneoppimismalli on johdettu rahastoanalyytikoiden työstä. Se ottaa huomioon analyytikoiden päätöksentekoprosessin rahastoja arvioitaessa sekä analyytikoiden arviohistorian. Malli on koulutettu käyttämään kaikkia saatavilla olevia datapisteitä analyysin toteuttamiseen.

Mallia käytetään niiden rahastojen luokitteluun, joita Morningstarin analyytikot eivät ole arvioineet. Aiemmin tätä täysin algoritmisesti luotua luokitusta on käytetty Morningstar Quantitative Ratingissa, mutta se yhdistetään nyt Morningstarin Medalist Ratingiin. Kun rahasto luokitellaan suoraan algoritmin kautta, kaikki kolme pilaria pisteytetään koneoppimismallin perusteella. Algoritmisesti annettujen pisteytysten menetelmä ei muutu.

Hybridi
Uudessa Morningstar Medalist Ratingissa analyytikoiden arvioimien rahastojen pilareille annetut laadulliset pisteytykset siirretään mahdollisuuksien mukaan niihin liittyviin ei-arvioituihin rahastoihin. Tästä on mahdollista tehdä erilaisia muunnelmia.

Taustayhtiö-pilari: Kun rahastoanalyytikko on antanut rahastotalolle (Taustayhtiö) laadullisen pilaripisteytyksen, tämä pisteytys koskee kyseisen rahastotalon koko rahastovalikoimaa. Morningstarin rahastoanalyytikot esimerkiksi arvioivat tällä hetkellä joitakin Robeco-rahastotalon strategioita. Robecon Taustayhtiö-pilarin arvosana on keskimääräistä korkeampi.

Tämä pilaripisteytys otetaan huomioon myös kaikkien niiden Robecon rahastojen Medalist Ratingissä, joita rahastoanalyytikot eivät suoraan arvioi. Taustayhtiö-pilarin pisteytys on näin ollen laadullinen ja sama kaikille Robecon rahastoille, eikä Robecon rahastoille siten anneta algoritmista pistemäärää Taustayhtiö-pilarista.

Tiimi-pilari: Morningstar seuraa rahastoja strategiatasolla. Strategian alla voi olla useita sijoitustuotteita. Rahastotalo voi esimerkiksi tarjota strategiaa Ruotsissa sijaitsevan rahaston kautta, mutta myös Yhdysvalloissa rekisteröidyn rahaston kautta. Mikäli rahastoanalyytikot ovat antaneet arvosanat vain Ruotsissa kotipaikkaa pitävälle rahastolle, myös yhdysvaltalainen versio perii Tiimi-pilarin pisteet laadullisesti arvioidulta ruotsalaiselta rahastolta, eli kaikki strategiaan kuuluvat rahastot saavat saman pisteytyksen Tiimi-pilarille.

Lisäksi kaikki saman tiimin hallinnoimat rahastot, vaikka ne toteuttaisivat eri strategioita, saavat saman pisteytyksen Tiimi-pilarille kuin laadullisesti arvioitu rahasto. Passiivisten rahastojen osalta kaikki saman omaisuusluokan passiiviset rahastot saavat saman Tiimi-pilarin pisteytyksen kuin laadullisesti arvioitu passiivinen rahasto.

Prosessi-pilari: Myös Prosessi-pilarin pisteytys siirtyy kaikkiin laadullisesti arvioituun rahastoon liittyviin rahastoihin. Passiivisten strategioiden osalta kaikille passiivisille rahastoille, jotka seuraavat samaa indeksiä kuin laadullisesti arvioitu passiivinen rahasto, annetaan sama Prosessi-pilarin pisteytys.

Tietyt pilarit - kuten Prosessi – voidaan pisteyttää analyytikon toimesta suoraan tai välillisesti, tai algoritmin toimesta, mutta ei molempien avulla. On kuitenkin mahdollista, että kolme pilaria on arvioitu osittain analyytikon toimesta välillisesti ja osittain algoritmin toimesta. Esimerkiksi kun rahastotalo arvioidaan laadullisesti, ei-arvioitu rahasto voi periä Taustayhtiö-pilarin pisteet, kun taas Tiimi- ja Prosessi-pilarien pisteet saadaan algoritmin kautta.

Morningstar ottaa käyttöön uuden tietopisteen nimeltä ”Analyst-pohjainen %”. Se kertoo laadullisen tutkimuksen ja algoritmien osuuden ratingissä.

Aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen osalta sekä Tiimi- että Prosessi-pilareilla on kummallakin 45 prosentin painoarvo, kun taas Taustayhtiö-pilarin painoarvo on 10 prosenttia. Kun analyytikot arvioivat rahastoa suoraan, ”Analyst-pohjainen %” saa arvon 100 %. Jos vain Taustayhtiö- ja Tiimi-pilarit on arvioitu laadullisesti, prosenttiosuus on 55 %. Jos kyseessä on passiivinen strategia, prosenttiosuus olisi ollut 20 %, koska Taustayhtiö- ja Tiimi-pilareilla on 10 prosentin painoarvo passiivisissa rahastoissa.

Mikä muuttuu?

Morningstar Medalist Ratingin käyttöönotto ei aiheuta muutoksia laadullisen rahastoanalyysin ja algoritmisen luokituksen menetelmissä. Emme odota Medalist Ratingin käyttöönoton aiheuttavan aiempien Analyst Ratingien ja Quantitative Ratingien korotuksia tai alenemisia.

Tärkein muutos liittyy siihen, miten luokitukset esitetään alustoillamme.

Algoritmisissa rahastoluokituksissa käytetty "Q"-merkintä poistuu kaikkien niiden rahastojen osalta, joille on tällä hetkellä annettu Morningstar Quantitative Rating. "Q"-merkintä säilyy kuitenkin pilaritasolla, kun pilariluokitus annetaan algoritmin avulla.

Lisäksi kaksi uutta datapistettä otetaan käyttöön, jotka kertovat missä määrin rahaston luokitus perustuu analyytikon arvioon tai algoritmiin. Ensimmäinen datapiste, nimeltään "Analyst-pohjainen %", kertoo missä määrin analyytikot osallistuivat yksittäisten pilareiden pisteytykseen. Toinen datapiste, "Kattavuus %", kertoo missä määrin algoritmisella menetelmällä oli käytettävissään tietoja pilariluokituksen antamiseen luokituksen antamisajankohtana. Molemmat datapisteet ovat käytettävissä kaikkien luokiteltujen rahastojen osalta.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja