Mitä P/E-luku kertoo?

Osakekurssin ja yhtiön tuloksen välinen suhde voidaan laskea eri tavoin. Kaikilla on puutteensa.

Adam Zoll 16.01.2013
Facebook Twitter LinkedIn

Kysymys Morningstarille: Tiedän, että P/E-luku (voittokerroin) voidaan laskea monella tavalla. Mitä tapaa Morningstar pitää hyvänä?

Vastaus: P/E-suhdeluku viittaa englannin kielen sanoihin Price / Earnings (Price-to-Earnings) eli hinta per osakekohtainen tulos. Se on yleisesti käytetty tapa kuvata osakkeen hinnoittelua. Kun P/E on matala, markkinan katsotaan pitävän yhtiön tulevia voittoja vähäisessä arvossa. Krkea P/E kertoo sijoittajien olevan valmis maksamaan tuloksesta preemiota. Eli jos osakkeen P/E on kahdeksan, saatetaan sanoa yhtiön olevan ”halvempi” kuin esimerkiksi yhtiön, jonka P/E on 25.

P/E on erityisen mielekäs mittari vertailtaessa saman toimialan yrityksiä. Siinä missä nopeasti kasvavien teknologiayhtiöiden P/E:t ovat usein korkeita, on julkishyödykeyhtiöillä kuten vesilaitoksilla alempi P/E, sillä niiden kasvumahdollisuudet ovat vähäisemmät. Jos yhtiön P/E on selvästi alempi kuin kilpailijalla, markkinat luottavat yhtiöön vähemmän kuin sen kilpailijaan.

Joillakin aloilla P/E ei anna mielekästä tietoa. Näin on esimerkiksi REIT-kiinteistörahastoissa, joille osakekohtainen tulos ei ole samalla tavalla merkityksellinen luku kuin muilla pörssiyhtiöillä.

P/E:n laskeminen
P/E:n kaava on lähtökohtaisesti yksinkertainen: otetaan osakkeen hinta ja jaetaan se yrityksen osakekohtaisella tuloksella määrätyllä ajanjaksolla (usein 12 kuukautta). Eli jos osake maksaa 10 euroa ja kutakin osaketta kohtaan syntyy 2 euroa tulosta, on P/E 5.

Haasteita syntyy kuitenkin siitä, 1) mitä ajanjaksoa käyttää ja 2) käyttääkö historiallisia vai ennustettuja (tulevia) tuloslukuja. (Morningstar.fi-sivustolla kunkin osakkeen sivulla kerrotaan kohdassa P/E menneen 12 kuukauden tuloksiin suhteutettu P/E-luku. Muissa lähteissä mahdollisesti käytetyt ennuste-P/E:t lasketaan sen sijaan analyytikoiden tulosennusteista.

Menneeseen perustuva P/E
Vahvuus: Käytetään faktisia tuloksia eikä väistämättä epoävarmoja ennusteita.

Heikkous: Ei huomioi tekijöitä, jotka voivat heikentää tulevia tuloksia kuten uusia tuotteita tai muutoksia toimialalla.

Tulevaan perustuva P/E
Vahvuus: Voi luoda mielekkäämmän kuvan yhtiön tulevaisuudesta, joka on osaketta ostavalle, myyvälle tai pitävälle kiinnostavampi kuin mennyt.

Heikkous: Ennuste voi mennä pieleen. Tapahtuu jotakin odottamatonta tai tulee inhimillisiä virheitä.

P/E ja osakerahastot
Morningstar.fi-sivuilla on kunkin osake- ja yhdistelmärahaston omistuksiin perustuva arvio sen salkun kokonais-P/E:stä. Se on nähtävillä kunkin rahaston ”Sisältö”-sivulla kohdassa ”Arvostukset ja kasvuvauhdit” – Pörssikurssi/voitto (P/E). Se on painotettu keskiarvo rahaston omistamien osakkeiden P/E-luvuista. Luvun Suurimpien omistusten P/E painaa siis vaa’assa enemmän. Taulukko kertoo myös, miten korkea salkun P/E on suhteessa kilpaileviin rahastoihin (1,00 kertoo että luvut ovat samat).

Arvosijoittajille tärkeä
Erityisesti niin kutsutut arvosijoittajat käyttävät P/E:tä, koska he haluavat löytää osakkeita, joiden myyntihinta alittaa niiden todellisen arvon. Seulomalla yhtiöitä P/E:llä arvosalkunhoitajat voivat löytää kiinnostavia kohteita joita tutkia tarkemmin.

Shiller P/E
Sijoittajat käyttävät P/E:tä antamaan kuvan siitä, onko osakemarkkina yli- tai alihinnoiteltu. Tässä analyysissä käytetään usein ns. Shiller P/E:tä, jonka on kehittänyt Yalen yliopiston professori Robert Shiller. Siinä tuloksena (E) on inflaatiosta puhdistettujen tulosten kymmenen edellisen vuoden keskiarvo. Pidempi aikaväli tasoittaa tuloksissa olevaa heittelyä ja suhteuttaa nykyisen kurssitason historialliseen tuloksentekokykyyn.

Yhteenveto
P/E on hyödyllinen työkalu osakkeiden, rahastojen ja markkinoiden hintatason tarkastelemiseen, mutta se ei kerro koko tarinaa. Muitakin lukuja tulee tarkastella. Yritystä tutkiessasi sinun tulisi pohtia ainakin sen johdon pätevyyttä sekä yrityksen, sen toimialan ja koko talouden näköaloja. Sijoitusrahastoa harkitessa taas tulee katsoa ainakin rahaston sijoitusprosessia, salkunhoitajan kokemusta ja aiempaa menestystä. P/E-luvun vertailu historiaan tai markkinoiden keskiarvoon voi kertoa, miten osake, rahasto tai markkina kehittyy, mutta se ei takaa mitään.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Adam Zoll  Adam Zoll is an assistant site editor with Morningstar.com  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja