Mistä erinomainen yritys on tehty?

Nämä tekijät erottavat loistavat yritykset muista taloudellisesta näkökulmasta.

Jocelyn Jovene 19.04.2022
Facebook Twitter LinkedIn

linnaErinomaisia yrityksiä tekee mieli pitää salkussa ikuisesti. Niillä on lukuisia hyviä ominaisuuksia. Ne pystyvät tekemään hyvää tulosta sekä kasvattamaan sitä johdonmukaisesti, joka puolestaan nostaa osakekurssia pitkällä aikavälillä.

Miten hyvän yrityksen tunnistaa?

Yrityksen arvioinnissa on otettava huomioon monta tekijää. Tilinpäätöstiedot tarjoavat runsaasti tietoa (edellyttäen, että ilmoitetut luvut ovat todenmukaisia), mutta yrityksen arvioinnissa voidaan käyttää myös ei-taloudellisia sekä laadullisia tunnuslukuja.

Tässä artikkelissa keskitymme yrityksen arviointiin pääosin tilinpäätöstietojen pohjalta. Voit kuitenkin itse hyödyntää myös esimerkiksi Sustainalyticsin verkkosivuilta löytyviä ESG-reittauksia, ja etsiä laadullisia tunnuslukuja yritysten raporteista (esimerkiksi vuosikatsauksista). Voit myös perehtyä aihepiirin kirjoihin, esimerkiksi Jim Collinsin kirja Good to Great käsittelee menestyvien yritysten liikejohdollisia strategioita.

Pääset alkuun esittämällä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Kuinka vahva tase yrityksellä on?
  • Kuinka paljon kassavirtaa yrityksen liiketoiminnot tuottavat?
  • Kuinka pätevä yhtiön johto on yrityksen pääomien kohdentamisessa ja etujen yhteensovittamisessa osakkeenomistajien kanssa?

Vastaukset yllä lueteltuihin kysymyksiin auttavat määrittämään kuinka “erinomainen” yritys on. Seuraavaksi tarkastelemme niitä hieman yksityiskohtaisemmin. Havainnollistamme näitä seikkoja käyttäen esimerkkinä ASML Holdingsia (ASML), joka on yksi maailman suurimmista puolijohteiden valmistuslaitteiden valmistajista. Sillä on ”leveä” vallihauta eli se kykenee torjumaan kilpailun vaikutusta tulokseensa useiden vuosien ajan.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC)

ASML:n ROIC

Sijoitetun pääoman tuotto

Lähde: Morningstar Direct

Sijoitetun pääoman tuotto on tunnusluku, joka suhteuttaa yrityksen nettotuloksen yritykseen sijoitettuun pääomaan (oma pääoma + korollinen vieras pääoma). Siten se mittaa, kuinka paljon yritys on tehnyt tuottoa suhteessa käytettyyn pääomaan, ja toisaalta myös yritysjohdon kykyä kohdentaa yrityksen pääomia tuottaviin kohteisiin. Warren Buffett lähetti vuonna 1979 Berkshire Hathawayn osakkeenomistajille kirjeen, jossa hän painotti vastaavanlaisen tunnusluvun (ROE) tärkeyttä:

"Yritysjohtajien taloudellista suorituskykyä voidaan ensisijaisesti mitata sillä, kuinka korkeaa tulosta yritys tekee suhteessa yrityksen omaan pääomaan (ilman kohtuutonta vipuvaikutusta, kirjanpidollisia kikkailuja jne.). Sen sijaan johdonmukaista osakekohtaisen tuloksen kasvamista ei yksinään tulisi pitää merkkinä hyvästä suorituskyvystä. Mielestämme monien yritysten osakkeenomistajat, sekä muu yleisö, ymmärtäisivät yritysten suorituskykyä paremmin, jos yritysjohto ja analyytikot painottaisivat osakekohtaisen tuloksen sijasta vuotuisia muutoksia tässä tunnusluvussa.”

Jos haluat perehtyä sijoitetun pääoman tuoton laskentamekaniikkaan vielä perusteellisemmin, suosittelemme tutustumaan Michael Mauboussinin ja Dan Callahanin vuonna 2014 julkaistuun kattavaan käytännön oppaaseen. Useimmat yritykset julkaisevat tunnuslukujen laskemiseen vaadittavia tilinpäätöstietoja verkossa, mutta löydät myös lähes minkä tahansa pörssiyhtiön taloustiedot Morningstarin verkkosivustolta.

Morningstarin verkkosivuston tunnusluvut-osiosta löydät historiallisia tietoja yhtiön bruttokatteesta, käyttökatteesta ja oman pääoman tuotosta (ROE). Kaikki nämä tunnusluvut ovat koholla ja kasvussa, mikä yleensä osoittaa kyseessä olevan erittäin kannattava yhtiö.

Vahva tase

ASML:n taloustietoja

ASML:n taloustietoja

Lähde: Morningstar Data

Vahvalle taseelle on ominaista vähäinen velkaantuneisuus, vahva maksuvalmius ja vakavaraisuus (eli kyky täyttää taloudelliset velvoitteet). Vakavaraisuutta arvioidaan yleensä tarkastelemalla velkaantumisastetta (velka/oma pääoma), omavaraisuusastetta (oma pääoma/kokonaispääoma) ja velat/käyttökate-suhdelukua. Maksuvalmiutta arvioidaan tarkastelemalla käyttöpääomaan (käteisvarat, jotka tarvitaan liiketoiminnan pyörittämiseen vuoden aikana) liittyviä tunnuslukuja, esimerkiksi current ratiota.

Esimerkiksi vuoden 2020 lopussa ASML:n oma pääoma oli lähes 14 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja se muodosti lähes 50 prosenttia yrityksen taseen vastattavista. Velkaantumisaste on 33 %, jos mukaan lasketaan vain pitkäaikaiset velat, mutta se on itse asiassa negatiivinen, kun käteisvarat otetaan huomioon.

Yrityksen maksuvalmiuden tunnusluvut ovat myös vahvat, sillä vuonna 2020 current ratio oli 2,4 verrattuna 2,6:een vuonna 2016.

Vakaa kassavirta

ASML:n vapaa kassavirta

ASML:n vapaa kassavirta

Lähde: Morningstar Direct

Käteisvarat on luultavasti kaikkien yritysten tärkein mittari. Se on elinehto, jonka avulla yrityksen toiminta voi jatkua, sen investoinnit voidaan rahoittaa ja sen velvoitteet voidaan täyttää. Ne myös auttavat arvioimaan yrityksen arvoa.

Yrityksen tuottamia käteisvaroja voidaan arvioida useilla mittareilla, mutta keskitymme nyt niistä kahteen: kassakonversioon ja vapaaseen kassavirtaan.

Kassakonversio mittaa yrityksen kykyä muuntaa tuotot käteisvaroiksi. Se lasketaan liiketoiminnan rahavirran (sisältyy rahoituslaskelmaan) ja liikevoiton (EBIT) välisenä suhteena (sisältyy tuloslaskelmaan).

Mikä tekee kassakonversiosta tärkeän tunnusluvun? Kirjanpidollisesta näkökulmasta kaikki tuloslaskelman kulut eivät välttämättä merkitse menoja yrityksen kassasta. Esimerkiksi kun yritys ostaa laitteen (esimerkiksi tietokoneen), se jakaa laitteen hankintakustannukset niille vuosille, joilla laite on yrityksen käytössä kirjaamalla siitä vuosittaisia poistoja. Poistot eivät vaikuta käteisvaroihin, vaan ne vaikuttavat lähinnä tuloksen ja rahavirtojen välille mahdollisesti syntyvään ristiriitaan. Tästä syystä korkea kassakonversio osoittaa, että yrityksen liiketoiminnot pystyvät tuottamaan käteisvaroja.

Myös vapaa kassavirta on erittäin tärkeä tunnusluku. Se tarkoittaa yksinkertaisesti käteisvaroja, jotka ovat yrityksen omistajien käytettävissä pääomamenojen rahoituksen jälkeen. Nämä käteisvarat käytetään yritysjohdon harkinnalla yritysostoihin, osakkeiden takaisinostoihin, osinkojen maksuun tai velkojen takaisinmaksuun. ASML:n osalta sekä kassakonversio että vapaa kassavirta ovat parantuneet viimeisten viiden vuoden aikana.

Hyvä hallinto

Jim Collins kirjoittaa kirjassaan "Good to Great", että erinomaisissa yrityksissä on "Level 5 Leadership". Näiden yritysten johtajissa korostuu useampi ominaisuus, kuten esimerkiksi nöyryys ja "ammatillinen tahto". Collinsin mielestä se, kuka määrittelee ja toteuttaa strategian, saattaa itse asiassa olla tärkeämpää kuin itse strategia.

Warren Buffett ja Charlie Munger ovat sanoneet, että parhaita yrityksiä johtavat rehelliset, kunnolliset ja pätevät johtajat. Useimmiten nämä johtajat ovat itse perustaneet yrityksen. On kuitenkin myös johtajia, joita on koulutettu pitkään yrityksen sisällä, jotka ovat todella intohimoisia alaansa kohtaan ja jotka omistautuvat yrityksensä arvon kasvattamiselle.

Toinen erinomaisten johtajien keskeinen piirre on heidän kykynsä keskittyä päivittäisen hallinnoinnin sijaan yrityksen pääomien kohdentamiseen. Berkshire Hathaway lienee tässä suhteessa esimerkillinen. Vain 25 henkilöä työllistävä holdingyhtiö hallitsee noin 75:tä keskisuurta tai suurta yritystä.

Buffett ja Munger kuitenkin myöntävät puhuvansa Berkshire Hathawayn hallinnoimien yritysten johtajien kanssa vain harvoin, sillä näitä johtajia pidetään alansa osaajina ja vastuullisina päätöksentekijöinä.

Ei ole aina helppoa nähdä, kuinka pätevä ja kunnollinen johtaja on. Mutta lukemalla haastatteluja, elämäkertoja ja tarkastelemalla miten heitä palkitaan, on mahdollista päästä perille toimitusjohtajien ominaisuuksista. Samalla voit arvioida, vastaavatko johtajan kompetenssi omia odotuksiasi.

Miten Morningstar voi auttaa

Morningstar keskittyy osaketutkimuksessaan taloudelliseen vallihautaan (Warren Buffettin luoma viitekehys) ja siihen kuinka johtajat allokoivat yrityksen pääomia. Näiden analyyttisten työkalujen avulla sijoittajat voivat arvioida, kuinka kauan yritys voi kestää kilpailua ja tehdä korkeaa pääoman tuottoa. Näiden synteettisten indikaattoreiden avulla on helpompaa löytää erinomaisten yhtiöitä tuhansien osakemarkkinoilla saatavilla olevien yhtiöiden joukosta.

Yksi hyvä tapa aloittaa yrityksen (ja sen osakekurssin) tutkiminen on hyödyntää Morningstarin julkaisemia työkaluja. Yrityksen kilpailuetua (vallihautaa) voi tarkastella Morningstarin Moat Ratingin avulla, sen nykyistä hintaa Morningstar Ratingin ja Morningstarin käyvän arvon estimaatilla, sekä sen riskiä Morningstar Risk Ratingin avulla.

Onnea matkaan!

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Jocelyn Jovene  is Senior Financial Analyst and Senior Editor for Morningstar France.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja