Alhaisen volatiliteetin rahastoista saanut hyvää riskikorjattua tuottoa

"Low vol" -strategiat ovat lisänneet merkittävästi suosiotaan sijoittajien keskuudessa. Morningstarin selvityksen mukaan useimmat näistä rahastoista tarjoavat hyvää riskikorjattu tuottoa. 

Facebook Twitter LinkedIn

Alhaisen riskin strategiat (engl. low volatility, minimum variance) ovat lisänneet merkittävästi suosiotaan sijoittajien keskuudessa. Pelkästään viimeisen viiden vuoden aikana tällaisten rahastojen määrä Euroopassa on kaksinkertaistunut: nyt tarjolla on liki 100 avointa tai pörssinoteerattua rahastoa.

Morningstarin selvityksen mukaan useimmat näistä rahastoista tarjoavat hyvää riskikorjattu tuottoa. Myös akateemisessa tutkimuksessa on tultu samaan lopputulokseen. Kovin pähkinä purtavaksi alhaisen riskin rahastoille näyttää olevan Yhdysvaltojen osakemarkkinat.

Morningstar julkaisi hiljakkoin tutkimuksen alhaisen riskin strategioista: “Low Volatility: Searching for a Durable Edge”. Selvityksessä tarkasteltiin eurooppalaisia alhaisen riskin rahastoja, jotka sijoittivat viidelle eri alueelle: globaaleille markkinoille, kehittyville markkinoille, Eurooppaan, euro-alueelle ja amerikkalaisiin osakkeisiin. Osana tutkimusta Morningstarin salkunhoidon analyytikot arvioitavat rahastojen suoriutumista sovellettavien vertailuindeksien valossa.

Riskien vähentäminen
Alhaisen riskin strategioiden ensisijaisena tarkoituksena on pienentää riskiä perinteisiin markkina-arvoon perustuviin indekseihin verrattuna. Tältä osin rahastot ovat kiistatta onnistuneet. Seuraava taulukko osoittaa, että näiden rahastojen keskipitkän ja pitkän aikavälin volatiliteetti on ollut alhaisempi kuin muilla vastaavilla rahastoilla ja indekseillä. Sijoitusten maantieteellistä kohdealueita tarkasteltaessa nähdään, että matalan volatiliteetin rahastojen keskihajonta on 11–25 prosenttiyksikköä pienempi kuin markkina-arvoon perustuvilla indekseillä kolmen ja viiden vuoden seurantajaksoilla.

Exhibit 1

Eurooppalaisille sijoittajille tarjotut alhaisen riskin strategiat ovat onnistuneesti vähentäneet volatiliteettia ja rahastojen kurssinpudotusta kaikilla kehittyneillä markkinoilla. Eurooppaan ja euro-alueella sijoittavat alhaisen riskin rahastot ovat pystyneet alentamaan volatiliteettia ja vaimentamaan kurssipudotuksia tehokkaammin kuin Yhdysvaltain markkinoille sijoittavat rahastot.

Osin tämä johtuu siitä, että Yhdysvalloissa sijoitusten tuotot ovat vakaan taloudellisen kasvun ansiosta olleet parempia samaan aikaan, kun Euroopan elpyminen on ollut hidasta ja alttiina markkinahäiriöille. Tämä on tarjonnut Eurooppaan ja euro-alueella sijoittaville rahastoille tilaisuuden loistaa. Lisäksi havaittiin, että strategioiden riskiä vähentävä vaikutus ja tuotto jäivät selvästi heikommaksi Yhdysvaltojen tehokkailla osakemarkkinoilla, joilla salkunhoitajien on vaikeampi päihittää vertailuindeksit kuin muilla maantieteellisillä alueilla.

Tuotot eivät ole mitenkään järisyttäviä...
Tutkimuksessa todettiin, että alhaisen riskin rahastojen keskipitkän aikavälin tuotto vaihteli (taulukko 2). Viimeisen kolmen vuoden aikana nämä rahastot yleensä päihittivät MSCI-indeksit Euroopassa, euro-alueella ja globaalisti, mutta eivät kyenneet samaan kehittyvillä markkinoilla eikä Yhdysvalloissa.

On syytä huomata, että alhaisen riskin rahastojen tuotto on ollut heikko kaikilla alueilla vuoden 2017 helmikuuta edeltäneen 12 kuukauden aikana, joten tämä on vaikuttanut kolmen vuoden tuottoihin. Kaikki tarkastelussa mukana olleet rahastot jäivät vertailuindekseistään viimeisen 12 kuukauden aikana. Korkean betan osakkeiden ja etenkin energia-toimialan kurssinousu on osoittautunut hankalaksi näille rahastoille.

Viiden edellisvuoden tuotto ei ole sen parempi. Vain kahdella alueella – Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla – rahastot päihittivät vertailuindeksinsä. Sen sijaan globaalisti ja erityisesti Yhdysvalloissa tuotto jäi niistä jälkeen. On kuitenkin syytä panna merkille, että niiden rahastojen määrä, joilla oli takanaan viiden vuoden tuottohistoria, oli selvästi pienempi kuin rahastoilla, joiden tuottohistoria kattoi kolme edeltävää vuotta.

Jos tarkastelujaksoa ulotetaan kymmeneen vuoteen, tarkastelukohteena olevien rahastojen määrä supistuu entisestään. Vain Eurooppaan sijoittavia alhaisen riskin rahastoja on riittävän monta, jotta niiden keskimääräisestä tuotosta voidaan sanoa jotakin mielekästä. Kymmenen vuoden tarkastelujaksolla nämä rahastot jäivät MSCI-indeksistä. Toisaalta mitalisijoille yltäneet rahastot, joiden Morningstar Analyst Rating on Bronze, Silver tai Gold, ovat tarjonneet vakuuttavaa tuottoa mainitulla aikavälillä.

Yleisesti voidaan todeta, että alhaisen riskin strategioiden suhteellinen tuotto vaihtelee voimakkaaksi. Etenkin Yhdysvaltojen tehokkailla osakemarkkinoilla tulokset ovat vähemmän vaikuttavia kuin muilla alueilla.

...mutta riskikorjatut tuotot ovat vakuuttavia
Alhaisen riskin rahastoja ei kuitenkaan pidä arvioida pelkästään tuoton perusteella, koska niiden perimmäinen tarkoitus on alentaa riskiä perinteisiin markkina-arvoon perustuviin indekseihin verrattuna. Hyvä riskikorjattu mittari näiden rahastojen luoman lisäarvon määrittämiseen on Sharpen luku.

Tuoreimmilla kolmen ja viiden vuoden tarkastelujaksoilla rahastot päihittävät vertailuindeksinsä Sharpen luvulla mitaten lähes kaikilla alueilla. Eurooppaan ja euro-alueeseen sijoittavien rahastojen osalta keskimääräinen ylitys on varsin merkittävä. Poikkeuksena on jälleen Yhdysvaltain osakemarkkinat. Vaikka alhaisen riskin rahastojen kolmen vuoden riskikorjattu tuotto oli USA:n osakemarkkinoilla indeksiä parempi, viiden vuoden tuotto jäi indeksistä.

Mitalisijoille yltäneet rahastot suoriutuvat tätäkin paremmin, sillä ne ylittävät alhaisen riskin rahastojen kesimääräisen tuoton kaikilla kohdealueilla sekä kolmen että viiden vuoden tarkastelujaksoilla. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta myöskään parhaat rahastot eivät Yhdysvaltain osakemarkkinoilla pärjänneet yhtä hyvin kuin alhaisen riskin rahastot keskimäärin.

Exhibit 2

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja