Toimivatko vastuulliset rahastot niin kuin sanovat?

Morningstarin salkkudatan avulla on mahdollista nähdä, ovatko vastuulliset rahastot muita vastuullisempia sijoitustavoiltaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstarin vastuullisuusrating on uusi väline, jonka avulla sijoittajat voivat tarkastella rahastojensa salkkujen vastuullisuutta. Sen avulla voi tutkia myös, miten vastuullisia ovat rahastot, jotka ilmoittavat sijoittavansa parhaita vastuullisuuskäytäntöjä seuraaviin yrityksiin.

Morningstar vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yhtiöt ovat hallinneet ympäristöön, yritys- ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä riskejään ja hyödyntäneet vastuullisuuden tarjoamia mahdollisuuksia. Mittari suhteuttaa rahaston salkun muiden vastaavien rahastojen salkkuihin.

Rahasto pisteytetään vastuullisuuden osalta, jos sen varoista vähintään puolet on sijoitettu yrityksiin, joille Morningstarille vastuullisuustutkimusta toimittava Sustainanalytics on määrittänyt vastuullisuusarvosanan.

Vastuullisuusreittaus tapahtuu kahdessa vaiheessa:

1) Salkulle määritetään vastuullisuutta kuvaava arvosana. Se perustuu sijoitussalkun yrityskohtaisiin vastuullisuusarvosanoihin. Huomioimme myös kohdeyrityksiin kohtuvien kiistojen vaikutuksen ("controversy score"). Sustainanalyticsin yrityskohtaiset vastuullisuusarvosanat muunnetaan vertailukelpoisiksi alan verrokkiyritysten kanssa.

2) Rahastot jaetaan viiteen normaalijakaumaa edustavaan ryhmään vertaamalla rahaston vastuullisuusarvosanaa saman Morningstar-luokan rahastoihin. Rahastolle annetaan vastuullisuusrating, jos kyseisessä Morningstar-rahastoluokassa on vähintään 10 vastuullisuusluokituksen saanutta rahastoa.

ESG rating

 

Vastuullisuutta tavoittelevat rahastot
Miten pärjäävät rahastot, jotka kertovat esitteissään pyrkivänsä rakentamaan salkuistaan vastuullisia? Näissä rahastoissa sijoituspäätöksiä todennäköisesti ohjaavat mm. ympäristövastuu- ja ihmisoikeuskysymykset. Yhteiskuntavastuuta korostava rahasto voi edistää pyrkimyksiään aktiivisesti sijoittamalla valikoivasti esimerkiksi ympäristötietoisiin tai toimivia työmarkkinasuhteita vaaliviin yrityksiin. Joukossa on myös rahastoja, jotka karttavat sijoitustoiminnassaan alkoholiin, tupakkaan tai uhkapeliin liittyvää liiketoimintaa tai aseiden valmistusta harjoittavia yrityksiä.

Tähän asti on voitu vain luottaa rahastojen omaan ilmoitukseen eettisyydestään. Morningstar-vastuullisuusratingin ansiosta voidaan arvioida, onko tämä totta vai tyhjää puhetta.

Vastuullisuutta tavoittelevat ja muut rahastot Euroopassa
Euroopassa on tarjolla yhteensä 39 146 sijoitus- tai pörssinoteerattua etf-rahastoa. Vuoden 2015 joulukuussa 1290 näistä rahastoista luokiteltiin vastuullisuutta tavoitteleviksi rahastoiksi. Näistä 547:lle on määritetty Morningstarin vastuullisuusrating.

Tulokset osoittavat selvästi, että vastuullisuuteen pyrkivät rahastot sijoittavat hyvät arvosanat vastuullisuudesta saaviin yrityksiin huomattavasti enemmän kuin rahastot keskimäärin. Peräti 35,6 prosenttia vastuullisuuttaan korostavista rahastoista sai korkeimman vastuullisuusratingin, kun näiden "viiden maapallon" rahastojen osuus kaikista on kymmenen prosenttia.

ESG vs all funds

Morningstarin vastuullisuusluokkien mukaan oikaistu jakauma
Euroopassa osa rahastoluokista voidaan katsoa ”vastuullisiksi” niiden sijoituskohteiden perusteella. Ilmeisimpiä luokkia on kolme: Sektori vaihtoehtoinen energia, Sektori ekologia ja Sektori vesihuolto. Näihin luokkiin kuuluvat rahastot sijoittavat yleensä erittäin vastuullisesti toimiviin yrityksiin. Morningstarin vastuullisuusreittauksessa sovellettu menetelmä – normaalijakauma – mahdollistaa sen, että sijoittajat voivat verrata keskinkertaisen, keskiarvoa heikomman tai heikon arvosanan rahastoja keskenään kunkin ”vastuullisen” rahastoluokan sisällä. Tämä vaikuttaa huomattavasti vastuullisuutta tavoittelevien rahastojen ratingien jakaumaan. (Koska näissä luokissa joidenkin rahastojen on välttämätöntä saada myös heikkoja ratingeja, kun luokan rahastot "pakotetaan" normaalijakaumaan, alenee vastuullisten rahastojen rating-keskiarvo.)

Jos edellä mainittuun Morningstarin kolmeen rahastoluokkaan kuuluvat rahastot suljetaan pois, jäljelle jää 1.184 vastuullisuusrahastoa, joista 473:lle on laskettu vastuullisuusrating. Niiden rating on edellistäkin parempi: 39,1 prosenttia saa luokituksen "hyvä" ja 69,5 prosenttia "hyvä" tai "keskiarvoa parempi".

ESG ratings oikaistu

Salkun arvosanojen jakauma
Morningstar-vastuullisuusrating koostuu kahdesta osatekijästä: salkun vastuullisuuspisteistä (ESG-arvosana) sekä "kiistanalaisuusarvosanasta". Näitä voidaan Morningstarin datan avulla tarkastella myös erikseen.

Salkkujen ESG-arvosanoja tarkasteltaessa huomataan, että käyrä ei ole yhtä positiivisesti painottunut kuin Morningstar-vastuullisuusratingien kuvaaja. Kun merkittävä osuus näistä rahastoista kuitenkin saa arvosanan "korkea" tai ainakin keskimääräistä parempi (56,2 %), tulos on huomattavasi normaalijakaumaa parempi. (Normaalijakauman mukaan näihin kahteen ryhmään kuuluu 32,5 % rahastoista.)

ESG rating without controversy score

Kiistanalaisuuden arvosanojen jakauma
Entä sitten kiistanalaisuuden arvosanat? Morningstarin kumppanina toimiva Sustainanalytics luokittelee kiistat ja riita-asiat niiden vakavuuden mukaan käyttäen asteikkoa Severe (vakava), High (huomattava), Significant (merkittävä), Moderate (lievä) ja Low (vähäinen). Kiistanalaisuuden arvosana perustuu Sustainanalyticsin salkun eri sijoituskohteille määrittämiin arvosanoihin saman rahastoluokan vastaaviin rahastoihin verrattuna sekä prosenttipisteinä että sijoituksena ryhmän sisällä.

Vaikka voisi helposti kuvitella, että korkea kiistanalaisuuden arvosana tarkoittaa, että salkkuun sisältyy paljon erilaisiin kiistoihin ja riita-asioihin sotkeutuneita yrityksiä, asia on todellisuudessa päinvastoin. Vastuullinen sijoittaja hakee nimenomaan kohteita, joiden kiistanalaisuuden arvosana on korkea.

Myös tällä mittarilla vastuullisuutta tavoittelevat rahastot pärjäävät normaalijakaumaa paremmin. Ero on kuitenkin pienempi kuin Morningstar-vastuullisuusratingin ja ESG-arvosanojen yhteydessä havaittu.

Controversy scores

Johtopäätökset
Numerot kertovat, että useimmat eettisyyttään korostavat rahastot toimivat vastuullisesti. Sellaisten rahastojen prosenttiosuus, jotka ovat ilmoittaneet soveltavansa vastuullisuuskriteerejä sijoituspolitiikassaan ja joiden Morningstar-vastuullisuusrating on korkea tai kkeskimääräistä korkeampi, on merkittävä.

Tulokset kuitenkin osoittavat, että vastuullisuutta tavoittelevien rahastojen ESG-arvosanan ja varsinkin kiistanalaisuuden arvosanan mukainen jakauma ei ole yhtä positiivisesti painottunut. Samalla rahastolla ei välttämättä ole sekä hyvää salkun ESG-arvosanaa että hyvää kiistanalaisuuden arvosanaa. Hyvään Morningstar-ratingiin voi esimerkiksi riittää, että rahastolla on tietyssä Morningstarin rahastoluokassa keskiarvoa korkeampi ESG-arvosana ja keskinkertainen kiistanalaisuuden arvosana.

 

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Morningstarin toimitus  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja