Morningstarin vastuullisuusrating

Morningstarin verkkosivut tarjoavat nyt välineitä selvittää, millä tavalla rahaston omistamat yhtiöt sijoittuvat vastuullisuudessa.

Jon Hale 17.03.2016
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstarin tehtävänä on tarjota sijoittajille työkaluja, joiden avulla he voivat tehdä perusteltuja päätöksiä ja siten päästä taloudellisiin tavoitteisiinsa. Viimeisten 30 vuoden aikana kehitetyt innovaatiot, kuten Morningstar rating, Morningstarin style box, Morningstarin rahastoluokat ja Morningstar Analyst Rating, ovat tarjonneet sijoittajille eri puolilla maailmaa välineitä sijoitusrahastojen ja etf:ien analysointiin, vertailuun, valintaan ja seurantaan. Morningstarin vastuullisuusrating on osa tätä jatkumoa – sen avulla sijoittajat voivat arvioida rahastojen sijoituskohteita niiden vastuullisuusprofiilin perusteella.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat monille ihmisille tärkeitä. Selvitys toisensa jälkeen kertoo ihmisten olevan huolissaan ilmastonmuutoksesta, ympäristöasioista, yritysten henkilöstöpolitiikasta ja yhteiskunnallisesta vastuusta. Sijoitusmaailmassa tästä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ja hyvän hallintotapaan liittyvästä asiakokonaisuudesta käytetään nimitystä vastuullisuus, englanninkielisessä maailmassa usein "ESG" (environmental, social, governance). Yhä useammat sijoittajat – erityiset naiset ja nuoret – pitävät tärkeänä, että vastuullisuuskysymykset otetaan huomioon sijoituskohteissa. He haluavat sijoittaa yhtiöihin, joiden toiminta vastaa heidän käsitystään yritys- ja ympäristövastuusta, kestävästä kehityksestä ja hyvästä hallintotavasta; kyse on arvoista. Toisille, kuten salkunhoitajille, vastuullisuus saattaa olla tapa tehdä parempi sijoituksia. Ymmärrämme yhä paremmin, että vastuullisuus vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tulokseen. Siksi on järkevää tarkastella myös ESG:tä osana sijoitusprosessia varsinkin, jos tehdään pitkän aikavälin sijoituksia.

Kriteerit puuttuneet
Toistaiseksi sijoittajilta puuttunut välineitä, joilla rahastojen vastuullisuutta olisi voinut arvioida. Vaihtoehdot ovat rajoittuneet rajalliseen määrään rahastoja, jotka nimenomaan ilmoittavat valitsevansa sijoituskohteensa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Perinteisesti nämä rahastot ovat käyttäneet poissulkevaa valikointia eli jättäneet pois sellaiset sijoitukset, jotka eivät sovi rahaston eettiseen profiiliin. johon yhdistyy aktiivinen omistaminen (kuten yhtiökokouksissa äänestäminen, esitysten tekeminen yhtiökokouksille sekä suora vaikuttaminen yrityksen toimintaan). Nykyään useimmat vastuullisuusrahastot soveltavat valintaprosessiinsa myös laajempia vastuullisuuden kriteerejä.

Perinteiset eettiset tai vastuullisuusrahastot saattavat sopia joidenkin sijoittajien tarpeisiin. Tällaisia rahastoja ei kuitenkaan ole kovin monia; niiden osuus maailman kaikista rahastoista on vain noin kaksi prosenttia. Osa näistä rahastoista tuottaa hyvin, mutta toisten tuottohistoria on jäänyt heikoksi, ja se supistaa käytettävissä olevien vaihtoehtojen määrää entisestään. Monesti eläkesijoittamiseen tarkoitetuissa rahastovalikoimissa ei ole tällaisia vaihtoehtoja tarjolla lainkaan.

Toinen haaste on, ettei käytettävissä ole ollut kätevää tapaa arvioida puolueettomasti, miten nämä rahastot ovat onnistuneet valitsemaan vastuullisia yrityksiä.

Morningstar-vastuullisuusratingin avulla sijoittajat voivat tarttua näihin haasteisiin ja soveltaa vastuullista sijoittamista myös käytännössä. Pisteytyksen perusteella sijoittajat voivat itsenäisesti arvioida, miten tietty eettinen rahasto on toteuttanut tehtäväänsä sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminnan vastuullisuus vastaa asetettuja vaatimuksia parhaiten. Morningstar soveltaa vastuullisuusluokitusta jokaiseen rahastoon, joiden sijoituskohteista on riittävästi tietoa (yhteensä noin 20 000 rahastoa). Siten sijoittajan on entistä helpompi tarkastella vastuullisiksi itseään kutsuvien rahastojen ohella perinteisiä rahastoja.

Morningstarin vastuullisuusrating vastaa näin sijoittajien tarpeisiin: se tarjoaa luotettavan ja objektiivisen tavan arvioida, edustavatko heidän sijoituskohteensa parhaita eettisiä käytäntöjä.

Miten reittaus toimii?
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia. Reittaus perustuu alan johtavan yrityksen Sustainalyticsin keräämään yrityskohtaiseen vertailuaineistoon. (viite 1)

Rahasto pisteytetään, jos sen varoista vähintään 50 prosenttia on sijoitettu yrityksiin, joille Sustainanalytics on määrittänyt yrityskohtaisen ESG-ratingin.

Kuva 1: Kaksivaiheinen prosessi

Vastuullisuus 1

Rahaston vastuullisuusrating tehdään kahdessa vaiheessa: Ensin salkulle määritetään vastuullisuutta kuvaava arvosana. Se perustuu sijoitussalkun yrityskohtaisiin normalisoituihin (2) ESG-pisteisiin, joista vähennetään kohdeyritysten senhetkisten riita-asioiden vaikutus. (Lisätietoja Sustainanalyticsin pisteytysmenetelmästä on erillisessä Morningstar-vastuullisuusratingin menetelmäkuvauksessa tämän linkin takaa). Normalisoimme Sustainanalyticsin yrityskohtaiset ESG-arvosanat vertailukelpoisiksi alan verrokkiyritysten kanssa, mikä on välttämätöntä hajautettujen salkkujen pisteyttämiseksi.

Seuraavaksi rahastot jaetaan viiteen normaalijakaumaa edustavaan ryhmään vertaamalla rahaston vastuullisuusarvosanaa Morningstarin kyseisen rahastoluokan rahastoihin.

Kuva 2: Vastuullisuusratingin jakauma

Vastuullisuus 2

Vastuullisuusratingin käyttö
Sijoittajat ja sijoitusneuvojat voivat salkun vastuullisuusarvosanan avulla arvioida, miten hyvin salkkuyhtiöt ovat hoitaneet vastuullisuutta oman alan verrokkiryhmään suhteutettuna. Jos vastuullisuusarvosana on yli 50, rahaston kohdeyritykset ovat suoriutuneet keskimääräistä paremmin omassa verrokkiryhmässään. (viite 3) Vastuullisuusratingin avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoa suhteessa Morningstarin saman rahastoluokan rahastoihin.

Kuva 3: Esimerkki vastuullisuusarvioinnista

Vastuullisuus 3

Sijoittajat voivat arvioida, miten onnistuneesti nykyiset rahastot soveltavat vastuullisen sijoittamisen periaatteita, ja tarkastella mahdollisia uusia sijoituskohteita vastuullisuuskriteerien valossa. Lisäksi rating kertoo, miten tarkoin eettiset rahastot ovat noudattaneet periaatteitaan. Pisteytys ja analyysit tarjoavat myös runsaasti tietoa päätöksenteon pohjaksi silloin, kun arvioidaan vastuullisuuden mahdollista kustannusta tai hyötyä suhteessa sijoituksen taloudelliseen riskiin ja tuottoon. (viite 4)

Morningstarin vastuullisuusrating ei ole viimeinen totuus, vaan tärkeä ensiaskel. Sen jonka avulla sijoittajat voivat aiempaa paremmin arvioida ja vertailla rahastoja vastuullisuuden näkökulmasta. Pisteytys auttaa sijoittajia vastaamaan peruskysymyksiin: miten hyvin rahaston salkkuun sisältyvät yritykset vastaavat vastuullisuuden asettamiin haasteisiin ja hallitsevat tähän liittyvät riskit sekä osaavat hyödyntää tarjoutuvia mahdollisuuksia? Rating on tehokas ja objektiivinen. Sen avulla voidaan saada tietoa sijoituskohteista, pisteyttää salkkuja ja verrata eri rahastoja toisiinsa yhdenmukaisesti ja luotettavasti. Kyseessä on edistysaskel, joka auttaa vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneita sijoittajia pääsemään parempaa tulokseen myös vastuullisuuskriteereillä mitaten.

Vastuullisuuden rating ja arvosana ovat nähtävillä Morningstarin verkkosivuilla kunkin rahaston etusivulla.

Alaviitteet:

1 Pisteytyksessä hyödynnetään kahta Sustainalyticsin tuottamaa lukuarvoa: yrityskohtaista ESG-ratingia ja riita-asia-arvioita. Sustainanalytics seuraa yli 4 500 yritystä eri puolilla maailmaa ja antaa niille ESG-pisteitä, jotka perustuvat yritysten arvioituun suoriutumiseen verrokkiryhmään suhteutettuna. Sustainanalyticsin analyytikot soveltavat verrokkiryhmäkohtaisia, kutakin osa-aluetta (ympäristö, yhteiskunnallinen vastuu ja hallintotapa) kuvaavia tunnuslukuja, jotka kattavat kaikki keskeiset ESG-asiat kunkin verrokkiryhmän osalta. Näin saatu yrityskohtainen ESG-rating osoittaa arvosanan ja suhteellisen sijoituksen kyseisen verrokkiryhmän sisällä. Myös yksittäiset osa-alueet (ympäristö, yritys- ja yhteiskuntavastuu) pisteytetään erikseen. Riita-asia-arviot tarkoittavat ympäristö- ja yritys- ja yhteiskuntavastuuasioita koskeva kiistoja, joita yrityksellä on kulloinkin vireillä ja joita Sustainanalytics seuraa reaaliajassa. Seurannan piiriin kuuluu yli 10 000 yritystä. Riita-asiat luokitellaan viiteen ryhmään:  1 tarkoittaa vakavuudeltaan vähäistä ja 5 erittäin merkittävää kiistaa. Lisäksi esitetään arvio tulevasta kehityksestä eli onko tilanne kärjistymässä vai paranemassa. Sustainanalytics vertaa tätä myrskyluokituksessa käytettyyn asteikkoon, jossa voimakkuus kasvaa eksponentiaalisesti tasolta seuraavalle siirryttäessä.

2 Muuttujan normalisointi tarkoittaa lukuarvojen esittämisen sijaan (esimerkiksi 50, 67, 89) lukujonon muuttamista sellaiseksi, jonka keskiarvo on nolla ja keskihajonta yksi. Näin eri mittarit ovat vertailukelpoisia.

3 Vastuullisuusrating on sijoitussalkkuun perustuva mittausmenetelmä, jossa ei sovelleta poissulkevaa valikointia. Tämä tarkoittaa, että rahastoille ei anneta tai niiltä ei vähennetä pisteitä automaattisesti sillä perusteella, että ne eivät sijoita tiettyihin yrityksin tai toimialoihin.  Rating ei myöskään kerro eettisten rahastojen omistaja-aktiivisuuden asteesta tai niiden osallistumisesta yritysten toimintaan. Vastuullisuuspisteet mittaavat, miten hyvin salkkuyhtiöt ovat hoitaneet vastuullisuusvelvoitteitaan oman alan verrokkiryhmään suhteutettuna.

4 Vastuullisuusrating perustuu salkun sisältöön, ei tuottoon. Sitä tulisikin käyttää rinnakkain perinteisten riskiä, tuottoa ja sijoitusten jakautumista mittaavien menetelmien sekä rahaston sijoitusprosessin laatua ja pitkän aikavälin sijoitustoimintaa luotaavien analyysien kanssa.  Koska vastuullisuusrating perustuu pelkästään salkun sisältöön, se ei vaikuta Morningstar rating -luokitukseen tai päinvastoin. Analyytikkomme voivat hyödyntää vastuullisuusratingiä monien muiden mittareiden ohella, vaikka se ei automaattisesti vaikutakaan rahastojen laadulliseen Analyst Rating -arvosanaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja