Miksi vastuullisuus on tärkeää?

Vastuullisuus ei ole sijoittamisessa uutta. Yksityissijoittajilta on kuitenkin puuttunut työkaluja oman salkun vastuullisuuden arviointiin.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar on ottanut käyttöön uuden sijoittamisen vastuullisuutta mittaavan ratingin. Taustalla on sijoittajien kasvanut kiinnostus omistamiensa rahastojen sisällä olevien pörssiyhtiöiden vastuullisuuteen.

Morningstarin vastuullisuusratingin avulla sijoittajat voivat arvioida, miten hyvin rahaston yritykset ovat hoitaneet omalle toimialalleen keskeisiä vastuullisuusasioita ja verrata rahastoja keskenään sekä erilaisiin vastuullisuuden kriteereihin.

"Vastuullinen sijoittaminen ei ole enää oma pieni lokeronsa", toteaa Morningstarin toimitusjohtaja Joe Mansueto. "Uudet sijoittajapolvet eri puolilla maailmaa hakevat uusia tapoja selvittää, edustavatko heidän sijoituskohteensa alan parhaita vastuullisuuskäytäntöjä. Vastuullisuus on heille henkilökohtainen arvokysymys, tai sitten he yksinkertaisesti uskovat saavansa vastuullisuusanalyysin kautta parempaa tuottoa sijoituksilleen."

Toistaiseksi sijoittajilla on puuttunut tietoa ja välineitä, joilla arvioida sijoituskohteita vastuullisuuden näkökulmasta, varsinkin rahastojen tasolla. Tähän tarkoitukseen Morningstarin vastuullisuusrating on tarkoitettu.

Uudet haasteet, uusi ajattelutapa
Vastuullisuus ei ole sijoittamisessa sinänsä uusi asia. Jo pitkään on tunnettu ns. eettinen sijoittaminen. Siinä on tiettyjen arvojen pohjalta päätetty sulkea pois joitakin yhtiöitä tai toimialoja sijoitusuniversumista (esimerkiksi tupakkayhtiöt).

Suursijoittajille on ollut tarjolla palveluita, joissa on voitu laatia luettelo kartettavista tuotteista ja aloista. Samoin salkunhoitajat ovat saattaneet rakentaa salkkunsa rajoittamalla sijoitusuniversumia, ja näitä rahastoja on tarjottu pitkään myös piensijoittajille.

Ajan mittaan sijoittajat ovat alkaneet kiinnostua myös yritysten ympäristö- ja henkilöstöpolitiikasta, tuoteturvallisuudesta ja globaaleista toimitusketjuista. Näiden tekijöiden perusteella yhtiöitä ei voi kuitenkaan karsia salkusta ilman lähempää arviointia ja analyysia. Vastuullisuuteen pyrkivät sijoittajat ovatjkin pitäneet näitä asioita esillä keskustellessaan pörssiyhtiöiden johdon kanssa.

Erityiset vastuullisuusrahastot sopivat joillekin sijoittajille. Näiden rahastojen joukko on kuitenkin pieni: niiden osuus maailman kaikista rahastoista on vain noin kaksi prosenttia. Lisäksi vaikka osa näistä rahastoista tuottaa hyvin, toisten tuottohistoria on jäänyt heikoksi. Se supistaa käytettävissä olevia vaihtoehtojen määrää entisestään.

Käytettävissä ei ole ollut myöskään kätevää tapaa arvioida puolueettomasti, miten nämä rahastot ovat onnistuneet valitsemaan vastuullisia yrityksiä. Morningstarin vastuullisuusratingin avulla sijoittajat voivat tehdä tarkistuksen itse ja soveltaa vastuullista sijoittamista myös käytännössä.

Asiantuntemus lisääntynyt
Siinä missä vielä parikymmentä vuotta sitten vastuullinen sijoittaminen oli pienen piirin puuhaa, nyt sen ympärille on rakentunut lukuisia asiaan keskittyneitä yrityksiä. Niiden osaaminen käsittää myös yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuun ja eettiset toimintatavat. Yksi näistä yrityksistä on Sustainanalytics, jonka keräämään yrityskohtaiseen vastuullisuusaineistoon myös Morningstarin vastuullisuusrating perustuu. Analysoidessaan yritysten suoriutumista erilaisten vastuullisuuskriteerien valossa nämä yritykset suorittavat tärkeää tehtävää. Myös yhä useammat yrityspapereiden liikkeeseen laskijat julkaisevat vastuullisuusraportteja. Näin tutkimusyritysten ja sijoittajien on entistä helpompaa arvioida niitä vastuullisuusriskejä ja -mahdollisuuksia, joita tiettyyn yritykseen sijoittamiseen voi liittyä. Tämä - yhdessä vastuullisuuskysymysten tärkeyttä tähdentävän akateemisen tutkimuksen kanssa - on saanut yhä useamman sijoittajan ottamaan käyttöön vastuullisen sijoittamisen strategioita.

Markkinoilla on toivottau välineitä sijoitusten vastuullisuuden ymmärtämiseen. Nielsenin vuonna 2014 tekemässä maailmanlaajuisessa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevassa tutkimuksessa yli puolet kuluttajista ilmoitti olevansa valmis maksamaan enemmän sellaisten yritysten tuotteista ja palveluista, jotka ovat sitoutuneet edistämään yhteiskunnallista kehitystä ja huolehtimaan ympäristöstä. Kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi asettavansa sosiaalisen vastuunsa tuntevat työnantajat etusijalle.

Morgan Stanleyn vuonna 2015 tekemässä sijoittajatutkimuksessa 71 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut vastuullisesta sijoittamisesta. Kiinnostuksen lisääntymistä osoittaa myös vastuullisten sijoitussalkkujen hallinnoima varallisuus ja niiden salkunhoitajien määrä, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI). Vuonna 2015 periaatteet allekirjoittaneiden rahoituslaitosten määrä kasvoi 29 prosenttia ja vuoden 2016 tammikuun alusta lähes 1 500 varainhoitoyhtiötä, jotka hallinnoivat yhteensä yli 59 biljoonaan dollarin varallisuutta, on liittynyt vastuullista sijoittamista edistävien sijoittajien verkostoon. Vastuullisen sijoittamisen suosio lisääntyy etenkin naisten ja nuorten keskuudessa. Molempien ryhmien vaikutusvalta sijoitusmaailmassa onkin nopeasti kasvamassa.

Kun otetaan huomioon vastuulliseen sijoittamiseen kohdistuva kasvava kiinnostus eri puolilla maailmaa, sijoittajat tarvitsevat parempia välineitä pystyäkseen arvioimaan, edustavatko heidän nykyiset tai tulevat sijoituksensa alan parhaita vastuullisuuskäytäntöjä. Tätä varten olemme luoneet Morningstarin vastuullisuusratingin, jonka avulla rahastoille voidaan antaa vastuullisuuskriteereihin perustuva arvosana.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Robert van den Oever  on Morningstarin päätoimittaja Benelux-maissa.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja