Tietosuojaseloste

EU:n rekisteröidyt henkilöt


Morningstar on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja käsittelemään niitä vastuullisesti. Tässä selosteessa kerrotaan, kuinka se tapahtuu. Tämä seloste täydentää Morningstarin yleistä tietosuojakäytäntöä, joka on osoitteessa Tietosuojaseloste


Kuka kerää ja käyttää henkilötietoja?

Morningstar, Inc. sekä sen tytär- ja konserniyhtiöt
Lisätietoja Morningstar-yritysryhmästä on osoitteessa http://corporate.morningstar.com/US/asp/company.aspx?xmlfile=7094.xml

Mitä henkilötietoja Morningstar kerää?

Keräämme asiakkailtamme/tilaajiltamme, sivuston vierailijoilta ja muilta kolmansilta osapuolilta (tarvittaessa) rajoitettuja henkilötietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, maksutiedot ja osoitteen.

Miksi Morningstar kerää näitä henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja, jotta voimme täyttää sopimukselliset ja oikeudelliset velvollisuutemme sekä tarjota tietoja niille osapuolille, jotka ovat rekisteröityneet sivustojemme kautta saadakseen tietoja tuotteistamme ja palveluistamme. Käytämme henkilötietoja hallinnoidaksemme ja tarjotaksemme tukea sopimuksille, joita meillä on asiakkaidemme ja niiden valtuutettujen käyttäjien kanssa, mm. tarjotaksemme tuoreimpia tietoja asiakkaidemme ostamista tai lisensoimista tuotteista ja palveluista, hallitaksemme ja käsitelläksemme tiedusteluja, joita asiakkaat tai kolmansien osapuolten asiakkaat esittävät Morningstarille, tiedottaaksemme asiakkaille tai meille rekisteröityneille yhteyshenkilöille (”markkinointiyhteyshenkilö”) Morningstarin tuotteista ja palveluista, jotka saattavat käsittääksemme kiinnostaa heitä.

Onko Morningstar ”henkilötietojen käsittelijä” vai ”rekisterinpitäjä”?

Morningstar vahvistaa, että: (a) niissä tapauksissa, joissa Morningstar toteuttaa asiakkaan, toimittajan tai kolmannen osapuolen kanssa tehtyyn sopimukseen liittyviä oikeuksiaan ja velvoitteitaan, tai joissa henkilö on rekisteröitynyt saadakseen tietoja Morningstarista, Morningstar käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisterinpitäjän roolissa, ja (b) niissä tapauksissa, joissa asiakas käyttää tilauksena Morningstarin jotakin verkkotyökalua tai -palvelua, ja syöttää sinne työntekijöidensä tai muiden kolmansien osapuolten henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa, kyseinen asiakas on noiden henkilötietojen rekisterinpitäjä. Asiakkaan on siksi varmistettava, että se itse ja sen valtuutetut käyttäjät noudattavat yleisen tietosuoja-asetuksen näiden henkilötietojen rekisterinpitäjälle asettamia velvoitteita ja pystyvät kaikilta osin vastaamaan tietopyyntöihin ja että sillä on suostumus (tarvittaessa) tai muu oikeutettu peruste verkkotyökaluun syötettyjen henkilötietojen käsittelylle. Tällöin Morningstar säilyttää verkkotyökaluun syötettyjä henkilötietoja palvelimillaan ja käsittelee henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen käsittelijän roolissa.

Kenellä on pääsy asiakkaiden henkilötietoihin?

Asiakkaiden henkilötietoihin on pääsy ainoastaan sellaisilla Morningstar-yritysryhmään kuuluvilla Morningstarin työntekijöillä, jotka tarvitsevat pääsyn suorittaakseen työtehtäviään, ja he käsittelevät tällöin tietoja Morningstarin tietosuojakäytännön mukaisesti.
Morningstar käyttää muutamia ulkopuolisia toimittajia, jotka tarjoavat järjestelmiä ja ohjelmistoja myynnin käsittelyyn, kirjanpitoon/taloushallintoon ja hankintatoimeen. Näissä tapauksissa Morningstar on aina asiakkaan henkilötietojen rekisterinpitäjä, ja kolmannet osapuolet ainoastaan käsittelevät tietoja Morningstarin ohjeiden mukaisesti, ja Morningstar varmistaa, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat käsittelyssään kaikkia sovellettavia tietosuojasäännöksiä.

Kenellä on pääsy henkilötietoihin, joita syötän verkkotyökaluun tai -palveluun?

Ainoastaan asiakkaalla ja sen valtuutetulla käyttäjällä on oikeudet syöttää, päivittää ja poistaa henkilötietoja omasta verkkotyökalun ilmentymästään. Morningstar saattaa nähdä henkilötietoja, jos asiakas pyytää etätukea ja jakaa näyttönsä, mutta Morningstar ei voi tehdä henkilötiedoilla mitään muuta kuin auttaa asiakasta tämän tukipyynnön mukaisesti.
On tärkeää, että asiakkaat ja valtuutetut käyttäjät, jotka syöttävät tietoja palveluntarjoajan työkaluihin tai palveluihin, tuntevat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteensa, sillä ainoastaan he kykenevät pääsemään käsiksi näihin tietoihin ja vastaamaan rekisteröityjen henkilöiden tietopyyntöihin ja tietojen poistopyyntöihin.

Kuinka Morningstar varmistaa henkilötietojen tietoturvan?

Morningstar on toteuttanut teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tietoturva vastaa henkilötietojen käsittelyn luonnetta, laajuutta ja tarkoitusta. Lisätietoja Morningstarin toteuttamista turvallisuustoimienpiteistä voi pyytää sähköpostilla osoitteesta privacyenquiries@morningstar.com

Kuinka pitkään Morningstar säilyttää henkilötietoja?

Morningstar säilyttää asiakkaiden henkilötietoja ainoastaan niin pitkään, kuin on välttämätöntä yhtiön sopimus- tai oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Eri lainkäyttöalueilla on erilaisia verotuksellisia, kirjanpidollisia, lainsäädännöllisiä ja oikeudellisia säilyttämisvaatimuksia, ja Morningstar on sitoutunut säilyttämään tiettyjä henkilötietoja näiden paikallisten vaatimusten mukaisesti.
Mitä tulee henkilötietoihin, joita jokin asiakas on syöttänyt verkkotyökaluun tai -palveluun, Morningstar poistaa kyseiseen asiakastiliin liittyvät tiedot asiakkaan lisenssin päätyttyä kyseisen työkalun tai palvelimen dokumentaatiossa ilmoitetun ajan kuluessa.

Siirtääkö Morningstar henkilötietoja EU:n ulkopuolelle ja/tai käsitteleekö se niitä EU:n ulkopuolella?

Morningstar on globaali yhtiö, ja se siirtää henkilötietoja EU:n ulkopuolelle sekä käsittelee niitä EU:n ulkopuolella. Morningstar vakuuttaa, että se on toteuttanut asianmukaiset turvatoimet henkilötietojen suojaamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että rekisteröidyt henkilöt voivat käyttää lainsäädännön suomia oikeuksiaan ja tehokkaita oikeuskeinojaan.

Sijaitsevatko Morningstarin työkalut ja palvelut EU:n ulkopuolella?

Morningstar on globaali yhtiö, ja sen verkkotyökalun ilmentymiä sijaitsee palvelimilla EU:n ulkopuolella. Morningstar vakuuttaa, että se on toteuttanut asianmukaiset turvatoimet ja vikatilanteista toipumistoimet, joilla se pystyy varmistamaan palvelutasosopimusten mukaisen palvelujen saatavuuden ja suojaamaan verkkotyökalun sekä valtuutettujen käyttäjien siihen syöttäminen henkilötietojen ja muiden tietojen eheyden.

Kuinka asiakas saa yhteyden Morningstariin, jos hän haluaa käyttää omiin rekisteröityihin henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksiaan?

Yleinen tietosuoja-asetus antaa rekisteröidyille henkilöille heidän omiin henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia, joita ovat mm. oikeus päivittää tai oikaista virheellisiä tietoja; oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu; oikeus pyytää tietojen poistamista; ja oikeus pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjällä.
Morningstar on toteuttanut toimenpiteet, jolla se pystyy käsittelemään tällaiset pyynnöt yleisen tietosuoja-asetuksen määrittämissä käsittelyajoissa.
Rekisteröidyt henkilöt voivat esittää omia tietojaan koskevia pyyntöjä sähköpostilla osoitteesta privacyenquiries@morningstar.com
Morningstar vastaa pyyntöihin mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnöstä. Joissakin tapauksissa saattaa olla niin, ettei Morningstar pysty hyväksymään tiettyä pyyntöä, esimerkiksi silloin, jos paikalliset säilytysaikavaatimukset edellyttävät henkilötietojen säilyttämistä tietyn ajan tai jos kyseiset tiedot ovat välttämättömiä, jotta Morningstar pystyy toteuttamaan velvoitteitaan tai käyttämään oikeuksiaan tilauslomakkeeseen ja/tai sopimukseen liittyen. Mikäli emme pysty hyväksymään rekisteröidyn henkilön pyyntöä, ilmoitamme asiasta mahdollisimman pian ja kerromme syyt, miksi pyyntöä ei voida toteuttaa.

Voiko Morningstar toimeenpanna asiakkaan tai valtuutetun käyttäjän puolesta pyyntöjä, jotka liittyvät henkilötietoihin, joita nämä ovat syöttäneen omaan verkkotyökalun ilmentymäänsä?

Ei, Morningstar ei pysty syöttämään, päivittämään tai poistamaan henkilötietoja tai muita tietoja työkalussa, vaikka se onkin palvelimellamme. Vaikka jotkut Morningstarin asiakastuen työntekijät saattavat nähdä valtuutetun käyttäjän syöttämiä tietoja, jos valtuutettu käyttää pyytää etätukea ja jakaa näyttönsä, vain asiakas (ja tämän valtuutetut käyttäjät) voivat poistaa, päivittää ja/tai tyhjentää tietoja verkkotyökalusta, ja näin ollen käsitellä rekisteröityjen henkilöiden tietopyyntöjä.

Evästeet ja seurantateknologiat

Morningstar tallentaa ja käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita tallentaakseen ja hallinnoidakseen käyttäjien mieltymyksiä, tarjotakseen sisältöä, toteuttaakseen kohdennettua mainontaa ja kerätäkseen tietoja eri sovellusten, sivustojen ja muiden palveluiden käytöstä verkossa. Tarkemmat tiedot siitä, mitä evästeitä tietty sivusto tai sovellus käyttää, löytyy kyseisen sivuston, sovelluksen tai palvelun ”evästeet”-linkin takaa. Tiedoissa kerrotaan myös, kuinka evästeasetuksia voi hallita ja päivittää. Jotkin asetukset voivat aiheuttaa sen, etteivät kaikki sivuston tai sovelluksen toiminnot toimi. Kaikki asetukset voivat olla erilaisia, joten on tärkeää tutustua kyseisiä asetuksia koskeviin lisätietoihin.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jos sinulla on tätä selostetta koskevia kysymyksiä tai kommentteja ja/tai muita tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai jos haluat valittaa Morningstarin henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa:

  • The Data Protection Officer (DPO)
  • Morningstar UK Limited
  • 1 Oliver’s Yard
  • 55-71 City Road
  • EC1Y 1HQ – London
  • Phone : (+44) 020 3107 0000
  • Email : privacyenquiries@morningstar.com

Oikeus jättää valitus valvontaviranomaiselle (”tietosuojaviranomainen”)

Mikäli olet huolissasi Morningstarin tietosuojaoikeuksiin liittyvistä toimintatavoista, toivomme että otat viipymättä yhteyttä tietosuojavastaavaamme. Jos et tämän jälkeenkään ole tyytyväinen toimintaamme, sinulla on oikeus jättää valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Pääset kyseisen tietosuojaviranomaisen sivustolle seuraavassa taulukossa olevan linkin avulla. EU Information Commissioners